چه داستانی بزارم تو سایت؟
(59.39%) 158
جن
(8.270%) 22
روح
(15.03%) 40
همزاد
(8.646%) 23
خارجی
(8.270%) 22
تخیلی

تعداد شرکت کنندگان : 265