چه داستانی بزارم تو سایت؟
(58.96%) 148
جن
(8.366%) 21
روح
(14.34%) 36
همزاد
(9.163%) 23
خارجی
(8.764%) 22
تخیلی

تعداد شرکت کنندگان : 250