چه داستانی بزارم تو سایت؟
(59.19%) 161
جن
(8.455%) 23
روح
(15.44%) 42
همزاد
(8.455%) 23
خارجی
(8.088%) 22
تخیلی

تعداد شرکت کنندگان : 271